AdminLTELogo

IM Management ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2567 เวลา น.


ข้อมูลผู้ป่วยนอก

OP visit
16 มิ.ย. 2567

Refer In
16 มิ.ย. 2567

498/133

OPvisit เฉลี่ยวันทำการ/วันหยุด
ปีงบประมาณ 2567

59 นาที

เวลารอคอยเฉลี่ย
ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลผู้ป่วยใน

Refer Out
16 มิ.ย. 2567

50

Active Bed
ปีงบประมาณ 2567

Admit ใหม่
16 มิ.ย. 2567

2

Admit เกิน 30 วัน
ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลจองคิวออนไลน์ ของโรงพยาบาล
ข้อมูลการนัดใน HOSxP

ทันตกรรม

แพทย์แผนไทย

สุขภาพจิต

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ข้อมูลผู้รับบริการ

ผู้ป่วยนอก

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

Admit / Discharge

Refer In / Refer Out

คลินิกโรคเรื้อรัง

ทันตกรรม

0 คนกายภาพบำบัด

0 คนแพทย์แผนไทย

0 คนตรวจ Lab

39 คน / 65 TestX-Ray

12 คนบริการให้คำปรึกษา

0 คนบริการสุขภาพจิต

0 คนบริการยาและเวชภัณฑ์

27 IPD / 36 OPDพิสูจน์ตัวตน Authentication

31 คนไม่พิสูจน์ตัวตน Authentication 4 คน

จำนวนมารับบริการผู้ป่วยนอก (ปีงบประมาณ 2567)

10 อันดับโรคแรกผู้ป่วยนอก (ปีงบประมาณ 2567)

รายงานจำนวนวันนอนผู้ป่วยใน (ปีงบประมาณ 2567)

น้อยกว่า 10 วัน 10 - 14 วัน 15 วันขึ้นไป
2566 ตุลาคม 1,336 132 111
พฤศจิกายน 1,320 121 60
ธันวาคม 1,287 169 74
2567 มกราคม 1,309 202 59
กุมภาพันธ์ 1,158 178 51
มีนาคม 1,257 127 42
เมษายน 1,309 127 508
พฤษภาคม 1,157 225 34
มิถุนายน 554 60 15
กรกฎาคม 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0
กันยายน 0 0 0

10 อันดับโรคแรกผู้ป่วยใน (ปีงบประมาณ 2567)

อัตราครองเตียง

ปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข)

CMI รายเดือน

ปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข)