LAB

จำนวนคิวทั้งหมด 6

รับบริการแล้ว 0

รอรับบริการ 6

Xray

จำนวนคิวทั้งหมด 0

รับบริการแล้ว 0

รอรับบริการ 0

ห้องยา

จำนวนคิวทั้งหมด 0

รับบริการแล้ว 0

รอรับบริการ 0

การเงิน

จำนวนคิวทั้งหมด 6

รับบริการแล้ว 0

รอรับบริการ 6

#ห้องคิวทั้งหมดรับบริการแล้วรอรับบริการ

1

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

0

0

0

2

ฝ่ายทันตสาธารณสุข

3

0

3

3

จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก

1

0

1

4

ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

2

0

2

5

คลินิกพิเศษ(NCD)

15

0

15

6

ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ทำแผล/ฉีดยา)

0

0

0